Beleid

Roeivereniging de Kogge, december 2013

Algemeen

Sinds haar oprichting op 8 november 2006, heeft roeivereniging de Kogge tot doel het beoefenen en het bevorderen van de roeisport. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in artikel 3 van haar statuten. De geldende statuten en huishoudelijk reglement zijn de grondslag voor het beleid. Roeivereniging de Kogge houdt zich zowel bezig met recreatief-, sportief- alsook wedstrijdroeien. Alle roeivormen zijn ten behoeve van haar leden die grotendeels woonachtig zijn in West-Friesland. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

Recreatief roeien

Onder recreatief roeien wordt verstaan het al dan niet in ploegverband roeien, waarbij het accent ligt op ontspanning door inspanning. Veelal zal dit plaatsvinden in de nabijheid van de eigen locatie door leden van de vereniging. Het gaat hierbij in eerste instantie niet om snelheid, maar om plezierig roeien. Het optimaliseren van de roeitechniek is hierbij wel essentieel.

Wedstrijdroeien

Van wedstrijdroeien is sprake als op een vastgesteld parcours met een zo hoog mogelijke snelheid een competitie plaatsvindt tussen meerdere boten, resp. ploegen.

Jeugdroeien

Door deelname aan de activiteiten in het kader van de jeugdsportpas en door samenwerking met de middelbare scholen (schoolroeien), willen wij het roeien door de jeugd bevorderen

Regionale functie

De KNRB streeft, ter bevordering van het roeien, naar het oprichten van verenigingen door geheel Nederland. West Friesland was een “Witte vlek”, die door onze vereniging is ingevuld. Onze PR en ledenwerfacties richten zich dan ook op de gehele regio.

Samenwerking

Als lid van de KNRB wordt samengewerkt met roeivereniging de Where (Purmerend) en roeivereniging de Kop (Alkmaar). Doel van deze samenwerking is het uitwisselen van ervaring en kennis op het gebied van verenigingsontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van materiaal, instructie en ledenwerfcampagnes.

Leden

De vereniging staat open voor iedereen die het plezierig vindt om van tijd tot tijd, hetzij alleen of in ploegverband, te roeien in de daarvoor beschikbare boten. Er is geen leeftijdslimiet. Een eventuele lichamelijke handicap behoeft geen beletsel te zijn om te roeien en om lid te worden van de vereniging. Roeiers moeten wel de zwemkunst machtig zijn.

Instructie

Beginnende roeiers zullen instructie ontvangen, teneinde hun roeivaardigheid te verhogen en hen kennis bij te brengen over het roeimateriaal. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen alle roeicommando's beheerst en zelfstandig kan roeien. Het in en uit het water brengen van een boot is hier onderdeel van. Uitgangspunt moet altijd zijn het zorgvuldig omgaan met alle materiaal om zoveel mogelijk schade te beperken.

Zelfwerkzaamheid

De vereniging streeft ernaar om zo veel mogelijk benodigde werkzaamheden, zoals onderhoud van het roeimateriaal, door de leden zelf te laten verrichten. Dit om kostenbesparend te werken en om de teamgeest onder de leden te bevorderen. Het principe door en voor de leden staat hoog in het vaandel.

Faciliteiten

Het staat de leden van de vereniging in principe vrij om op iedere dag van de week, tussen een half uur na zonsopkomst en een half uur voor zonsondergang, te roeien en gebruik te maken van alle materialen, mits zij voldoende vaardigheid bezitten en de weersomstandigheden dit toelaten.

Locatie

De vereniging verkiest een locatie gelegen aan gunstig roeiwater, waarbij gelet wordt op de breedte van het vaarwater en de hoogte van de walkant. Er moet gelegenheid zijn voor de aanleg van een vlot ten behoeve van het in en uit het water brengen van de boten en voldoende gelegenheid om een flinke afstand te roeien. Gelegenheid om (over een bepaalde afstand) langs de kant instructie te geven is wenselijk.

Clubhuis

Sinds april 2017 is de vereniging gevestigd op een locatie die we delen met ijsclub Ons genoegen. De roeivereniging bezit 2/3 gedeelte van het totale oppervlak van het gebouw met een grote botenloods en een kantine. Er is een bovenverdieping met kluisjes, ergometers en omkleedruimte. Er is een groot vlot zodat meerdere boten tegelijk te water kunnen worden gelaten. Voor de toekomst is een uitbreiding wenselijk zodat douches kunnen worden gerealiseerd evenals een grotere botenloods om wedstrijdboten te kunnen stallen.

Botenopslag

Voor de opslag van de boten moet een overdekte en afsluitbare ruimte aanwezig zijn, waarbij de boten aan weerszijden in stellingen geplaatst kunnen worden. Een afzonderlijke ruimte voor onderhoud aan de boten is zeer gewenst.

Tot slot

Zodra het bestuur van de roeivereniging daartoe aanleiding ziet, zal het hierboven beschreven beleid waar nodig worden aangepast.